در حال بارگذاری ...
یکشنبه 14 آذر 1400

مدیرگروه الکترونیک

مدیر گروه الکترونیک

مهندس اکبر حر  (حیدری تبار)

کارشناسی ارشد الکترونیک

روزهای کاری: یک شنبه و دوشنبه وسه شنبه

نظرات کاربران